صنعت سقف البرز خاورمیانه

HT90

HT90

از ht90 برای آویز گیری از سقف اصلی استفاده میشود.

واحد شمارش :

عدد