صنعت سقف البرز خاورمیانه

سپری پنهان

سپری پنهان

نام سقف کاذب مشبک :

سپری پنهان

گروه رنگ :

سفید

رنگ :

سفید

توضیحات :

این محصول که شامل سپری 3.60 سپری1.20 و سپری 0.6 و نبشی L24 است ؛ از تولیدکنندگان معتبر خریداری و وارد می شود.