صنعت سقف البرز خاورمیانه

سقف کاذب اداری

سقف کاذب اداری

ابعاد :

به طرح بستگي دارد

واحد شمارش :

مترمربع