صنعت سقف البرز خاورمیانه

نصب و اجرای سقف کاذب بیمارستان

نصب و اجرای سقف کاذب بیمارستان

در محيطهاي درماني و بيمارستاني انتخاب سقف كاذب با در نظر گرفتن ملاحظات بهداشتي بسيار حائز اهميت است.

نام سقف کاذب مشبک :

نصب و اجرای سقف کاذب بیمارستان