صنعت سقف البرز خاورمیانه

براکت

براکت

اين محصول اتصال مستقيم CT 205 مي باشد كه كاملا مطابق با استاندارد محصول درگروه صنعتي خاورميانه توليد شده است.

واحد شمارش :

عدد

قيمت ها:

براکت 1,500 ریال