صنعت سقف البرز خاورمیانه

سقف کاذب

سقف کاذب سیستم شبکه

دیوار کاذب

دیوار کاذب سیستم درای وال (کناف)

دیوار کاذب

دیوار کاذب سیستم درای وال (کناف)
صنعت سقف خاورمیانه
تولید کننده انواع پروفیلهای سیستم درای وال و متعلقات آن

صنعت سقف خاورمیانه


شرکت صنعت سقف البرز خاورمیانه تولید کننده انواع سیستم های سقف کاذب از سال 1364 میباشد. هم اکنون این شرکت تولید کننده انواع پروفیلهای سیستم درای وال و متعلقات آن ، دامپا ، گریلیوم و تایل آلومینیومی میباشد. همچنین این شرکت انواع متعلقات نصب شامل سپری 60*60 ، میخ و چاشنی و انواع پیچ را نیز عرضه مینماید .

معرفی شرکت
پروژه های شرکت

توضیحاتی در مورد پروژه های انجام شده در سطح تهران و سایر شهرها توضیحاتی در مورد پروژه های انجام شده در سطح تهران و سایر شهرها توضیحاتی در مورد پروژه های انجام شده در سطح تهران و سایر شهرها توضیحاتی در مورد پروژه های انجام شده در سطح تهران و سایر شهرها توضیحاتی در مورد پروژه های انجام شده در سطح تهران و سایر شهرها